thotui:

hoa nhài trước cửa sổ.

thotui:

hoa nhài trước cửa sổ.

thotui:

a corner of Hanoi.

thotui:

a corner of Hanoi.

thotui:

this city is too crowded for me,
but I like finding shelters here.

thotui:

this city is too crowded for me,

but I like finding shelters here.

thotui:

tropical rain.

thotui:

tropical rain.

thotui:

these rainy stormy days.

thotui:

these rainy stormy days.

©